Варианти за финансиране на фотоволтаични системи за бизнеса

Увеличение на цените на електроенергия последните години, стимулира интереса към фотоволтаични системи. Тези системи са предпочитани не само за продажба на произведената електроенергия, но и за покриване на собствените енергийни нужди. Те осигуряват значително намаляване на оперативните разходи и допринасят за дългосрочна енергийна независимост и намаляване на въглеродния отпечатък.

Въпреки многобройните предимства, разходите за проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи могат да бъдат значителни, създавайки сериозна пречка за много бизнеси. За щастие, съществуват различни форми на финансиране, които могат да облекчат това финансово натоварване. Сред тези възможности са банковите кредити и държавните програми за субсидиране, които покриват част от разходите. Тези възможности правят интеграцията на соларни технологии по-достъпна и привлекателна за компании, стремящи се към по-малък въглероден отпечатък и по-голяма енергийна независимост.

Банкови програми за финансиране на фотоволтаични системи

Българските банки все повече предлагат разнообразни инвестиционни кредити, които да подкрепят бизнеса при изграждането на фотоволтаични системи. Запознайте се с някои от предложенията:

Банка ОББ:

  • Кредит за ФЕЦ до 500 kW: За производство на електроенергия за собствено потребление и/или продажба. Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, лица, упражняващи свободни професии и земеделски производители с минимум 18 месеца активна дейност. Максималният размер на кредита е 600 000 лева, с финансиране до 90% от стойността на проекта (без ДДС) или до 100% при участие в грантови европейски програми. Фотоволтаичната инсталация може да бъде използвана като обезпечение, както и недвижим имот, машини, превозни средства и други активи. Научи повече…
  • Кредит за ФЕЦ до 2 MW: За собствени нужди на малки и средни предприятия, корпоративни клиенти и земеделски производители. Финансирането е до 2 млн. лева със срок на изплащане до 120 месеца след гратисен период. Схемите за погасяване могат да бъдат съобразени с характеристиките на бизнеса. Излишната енергия може да бъде продавана на свободния пазар. Научи повече…

Банка Алианц:

  • Кредит за ФЕЦ до 3 MW: За производство на електроенергия за собствено потребление или за продажба на свободния пазар. Банката предлага кредитна линия за финансиране на до 80% от стойността на инвестицията, включително разходи за закупуване на земя и проектиране, със срок до 12 години и гратисен период до 6 месеца. Месечните вноски могат да бъдат съобразени с произведената електроенергия, но годишните вноски са равни. Допълнителни облекчения се предлагат за системи с мощност до 30 kW. Научи повече…

Уникредит Булбанк:

  • Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична система, предназначена за производство на електроенергия за собствените нужди на предприятието: Тази финансова възможност се отличава с преференциални лихвени условия, които правят кредитирането по-достъпно за бизнесите. Условията за обезпечаване са облекчени, а банката предоставя възможност за гратисен период до 12 месеца, когато клиентът не започва да изплаща кредита. Размерът на месечните вноски може да бъде съобразен със сезонната производителност на фотоволтаичната система, като това осигурява гъвкавост на погасителния план. Банката финансира до 90% от размера на инсталираната мощност на системата, като изисква собствено участие от поне 10% от размера на инвестицията. Научи повече…
  • Освен това, Уникредит Булбанк предлага и линия с облекчени условия за финансиране на проекти, участващи в процедурата на Министерството на иновациите и растежа за “Изграждане на нови възобновяеми енергийни източници за собствено потребление в комбинация с локални системи за съхранение на енергията в предприятията”. Тази инициатива цели да осигури улеснен достъп до финансиране за участниците в програмата преди да получат безвъзмездна помощ. Научи повече…

Търговска банка Д:

  • Специализиран дългосрочен кредит: За изграждане на фотоволтаични инсталации с мощност до 2 MW. Целевата група са местни юридически лица, регистрирани в България. Размерът на кредита може да бъде до 80% от разходите (без ДДС) за оборудване и монтаж. Максималният срок на кредита е 120 месеца, а гратисният период до пускане на централата в експлоатация е до 12 месеца. Месечните вноски могат да варират според производителността на централата, но годишните вноски са равни. Научи повече…

Пощенска банка:

  • Финансиране на ФЕИ до 2 MW: За собствени нужди на корпоративни клиенти. Излишната енергия може да бъде продавана на свободния пазар. Изискването за собствено участие е минимум 10% от размера на инвестицията, а максималният лимит за финансиране е 4 милиона лева. Максималният срок на кредита е 12 години с до 18 месеца гратисен период. Банката предлага индивидуален или сезонен погасителен план и финална вноска по главницата (булет) до 30%.  Научи повече…

Fibank:

  • Кредити за проектни компании: За финансиране на изграждане и/или рефинансиране на разходи за фотоволтаични системи за производство на електроенергия за продажба на свободен пазар. Максималният срок на кредита е 15 години, с гратисен период до пускане на централата в експлоатация и сезонен погасителен план, съобразен с производството на електроенергия. Продуктът е съобразен с трудностите, свързани с присъединяване на централата и променливите условия за продажба на електроенергията на борсата. Научи повече…

Балансирането на електроенергийната система в България става все по-трудно. С нарастването на фотоволтаичните мощности в страната, които вече надхвърлят 3 GW инсталирана мощност, се създава дисбаланс в предлагането и търсенето на електроенергия. Това води до рекордно ниски, дори отрицателни цени на електроенергията на борсата. В този контекст, системите за съхранение на енергия предоставят жизненоважно решение за стабилизиране на електроенергийната мрежа и оптимално използване на произведената енергия.

Програми за финансиране на системи за съхранение

През март 2024 г. Министерството на енергетиката стартира две програми за финансиране в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), насочени към проекти за системи за производство на енергия от възобновяеми източници със системи за съхранение на енергия.

Повече за програмите може да научите от нашата статия.

Инвестициите в системи за съхранение на енергия са от съществено значение за стабилизиране на електроенергийната мрежа в България и за оптимално използване на възобновяемите източници на енергия. Схемите за финансиране, стартирани през 2024 г., предоставят значителна подкрепа на бизнеса в тази област, което прави тези технологии по-достъпни и изгодни за фирмите. Тези инвестиции не само допринасят за енергийната независимост на компаниите, но и за устойчивото развитие на енергийния сектор в страната.

 

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка