Често задавани въпроси

Имате въпроси? Ние имаме отговори.
Прегледайте често задаваните въпроси, за да намерите бърза и полезна информация за нашите продукти, услуги и политики. Ако не можете да намерите това, което търсите, нашият професионален екип е винаги насреща, за да ви помогне.

Технически спецификации

Не, не е възможно да свържете трифазен инвертор към еднофазна мрежа. Това, което може да се направи, е свързването на монофазен инвертор към трифазна мрежа. Трифазният инвертор не може да работи, ако няма налични три фази и нула. 

Много фактори влияят на площта за изграждане на фотоволтаична централа, включително местоположение, дали е на земя или на покрив, наклон на монтажа, ориентация на сградата или имота, тип на покрива (скатен или плосък) и размер на фотоволтаичните панели. За ориентир, за изграждането на 1 kWp инсталирана мощност се изисква около 10 кв.м площ. Ето няколко примера:

  • Наземен монтаж – за 1 kW инсталирана мощност се изисква около 10 кв.м. площ.
  • Наземен монтаж с конструкция тип навес – за 1 kW инсталирана мощност се изисква около 5 кв.м. площ.
  • Плосък покрив с монтажна система на южната страна – за 1 kW инсталирана мощност се изисква 8-10 кв.м. площ.
  • Плосък покрив с монтажна система на изток-запад – за 1 kW инсталирана мощност се изисква 5-8 кв.м. площ.
  • Скатен покрив – за 1 kW инсталирана мощност се изисква около 5 кв.м. площ.

Тези са само примерни стойности и не включват специфични фактори като засенчвания от дървета, комини или други препятствия на покрива, както и вида на монтажната система.

За да се ограничи “излишната” енергия, повечето инвертори използват “умен” електромер. Този уред непрекъснато следи консумацията на електроенергия в обекта и я предава на инвертора. Така инверторът винаги знае дали произведената енергия е по-голяма от консумираната. Когато производството надмине консумацията, “излишната” енергия започва да се връща в мрежата. Ако инверторът забележи такава ситуация, където производството е по-голямо от консумацията, той незабавно намалява своята производствена мощност, така че да бъде равна или по-малка от консумацията на обекта. Това предотвратява връщането на ненужна енергия обратно в електрическата мрежа.

Не е възможно и точно поради тази причина, при изчисляването на мощността на автономната система се включват всички предвидени електроуреди, за да се осигури, че системата може да ги захранва. Ако включите уред, който изисква по-голяма мощност от максималната налична на инвертора, той ще даде грешка и ще спре работа. При значително претоварване съществува риск и от изгаряне на предпазителите на инвертора и дори на самия инвертор.

Определянето на размера на автономната система е сложен процес, зависещ от фактори като продължителността на използване (през цялата година или само по време на определен сезон), мощността на електроуредите, времето, през което те ще бъдат използвани, местоположението на системата и други. За да определим точно каква автономна система е подходяща за вас, е необходимо да съберете информация за електроуредите, които планирате да използвате, техните индивидуални мощности и очакваното работно време. След това можете да ни изпратите запитване, за да получите най-доброто предложение за вас.

Ние предлагаме готови конфигурации на соларни системи с включени свързващи схеми, което улеснява клиентите при монтажа. За автономните системи, в зависимост от техния размер, е необходимо базово знание по електротехника, но самостоятелният им монтаж е напълно възможен. Важно е да се спазват приложените схеми и инструкции за монтаж и използване. При мрежовите системи има специфични изисквания за безопасност. За свързване към мрежата са необходими съответните протоколи и декларации за съответствие, които трябва да бъдат представени от квалифицирани технически специалисти.

За да се предотврати връщането на излишна енергия от инвертора към мрежата, се използва „умен“ електромер. Той измерва консумацията на енергия в обекта и предава тази информация на инвертора. Инверторът използва тази информация, за да регулира своето производство. Ако производството на инвертора надвишава консумацията, инверторът намалява своето производство, така че да се избегне връщането ѝ обратно в мрежата.

Производство на енергия и инвестиционен доход

Колко електроенергия произвежда една фотоволтаична система на годишна база зависи от различни фактори. Тези фактори включват местоположението на системата, дали е инсталирана на покрив или на земя, наклона и ориентацията на системата спрямо слънцето.

Общо казано, в България фотоволтаичните системи работят от 1 200 до 1 400 часа годишно, в зависимост от местоположението им. Така че, ако имаме система с мощност от 10 kW, която работи 1 200 часа годишно, тя ще произведе около 12 000 kWh енергия през една календарна година.

Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) определя специалните тарифи за покупка на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали ежегодно на 1 юли, които са валидни до края на Договора за изкупуване, но не след 31 декември 2035 година. След тази дата, всички фотоволтаични централи ще трябва да продават произведената електроенергия на свободния пазар, така както го правят централите с мощност над 30kWp в момента. До 1 юли 2023 година, специалната цена за покупка на енергия от фотоволтаични централи с мощност от 5 до 30kW включително е 168,24 лева за мегаватчас. Имайте предвид, че съществуват различни слухове относно бъдещето на специалните цени. Препоръчваме ви да не вярвате на всичко, което чуете, тъй като малък брой хора наистина знаят какво ще се случи.

Цената за инсталиране на 30kW фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) може да варира в зависимост от различни фактори, като типа на оборудването, местоположението на имота и конструкцията, върху която ще се монтират панелите. В момента ние предлагаме проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ 30kWp на обща стойност между 35 000лв и 40 000лв с ДДС.

Относно приходите, една 30kW ФЕЦ в България генерира между 35 и 40 MWh годишно, което е в рамките на допустимото производство за изкупуване по преференциална цена. Това производство генерира годишни приходи за инвеститора в размер между 6 500 и 7 000лв. Тези приходи варират месечно в зависимост от сезона и интензитета на слънчевото излъчване през дадения месец.

Единствените разходи, свързани със системата, са такси и данъци върху тези допълнителни приходи. ФЕЦ не изисква специална техническа поддръжка, но е необходимо редовно почистване на соларните панели, за да се осигури максимална ефективност на работата им.

Цената за изкупуване на енергия от фотоволтаични системи се определя от Комисията за Енергийно и Водно регулиране (КЕВР) всяка година на 1-ви юли. Тази цена е валидна за всички нови фотоволтаични инсталации, които са свързани към електрическата мрежа след 1-ви юли. Стойността на цената остава постоянна през целия период на Договора за Изкупуване. Това означава, че цената, на която се съгласите да продавате енергията си, ще остане непроменена до края на договорния период.

Документация

На теория е възможно изграждането на ФЕЦ върху земеделска земя, но само ако се вписва в предварително одобрените мощности за съответния район (чл. 22, ал. 1 и 2) и не попада в категорията по чл. 24, т. 1 (централи до 30kW). Въпреки това, такова инвестиране може да бъде безсмислено, особено ако мощността е ниска (под 500kW), тъй като произведената енергия няма да бъде закупена на преференциални цени и ще трябва да бъде продавана на свободния пазар.

Имате пълна свобода да решите дали да застраховате фотоволтаичната си система. В случай че сте използвали кредит за покупката й, е възможно да бъде изисквано задължително застраховане. Решението обаче е изцяло Ваше и зависи от Вашата лична оценка на рисковете и желанието за по-голямо спокойствие.

Издаването на разрешение за строеж на фотоволтаични централи с мощност до 200kW изисква одобрен проект. Това може да се осъществи само след като проектът бъде одобрен от ЕРП и Общинска администрация и за конструктивната, и за електрическата част. Процесът от одобрение на проекта до издаване на разрешението за строеж обикновено отнема около един месец. Административните стъпки до изготвяне на техническия проект, включително получаването на становище за присъединяване от ЕРП, отнемат от 1 до 2 месеца. Възможни са вариации в зависимост от изискванията и сроковете на местната Общинска администрация и ЕРП.

Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), операторите на електропреносните мрежи имат право на “мотивиран отказ” за присъединяване на фотоволтаична централа само в две ситуации. Първата е когато поисканата мощност надвишава 200 kW, а втората е ако целта на централата е продажба на електроенергията. В такива случаи операторите могат да откажат свързването, аргументирайки, че предварително одобрените електрически мощности за съответния район са изчерпани.

Въпреки това, тези разпоредби не се прилагат за фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 30 kW, които се предвижда да бъдат изградени върху покриви и фасади на сгради в урбанизирани зони, или за централи с инсталирана мощност до 200 kW, предназначени за производствени и складови сгради в урбанизирани зони, като за тях операторите нямат законово основание да откажат свързването към мрежата, защото те не попадат в обхвата на предварително одобрените мощности за съответния район.

За тези типове фотоволтаични централи се предоставя предимство при свързването и им се предоставя облекчение в административния процес. С други думи, условията за свързване на тези централи към мрежата се определят в рамките на две седмици от подаване на Искане за проучване към съответното ЕРП. При наличието на положително становище от ЕРП-то, в последващите стъпки, няма как да откажат изкупуването на произведената от ФЕЦ-а енергия.

За мрежови системи с мощност до 30 kW, където енергията ще бъде използвана за собствени нужди, процедурата е най-бърза и по-лека. Обикновено отнема около 4-5 месеца, в зависимост от изискванията на конкретното ЕРП. В случай, че произведената енергия е предназначена за продажба на преференциална цена, процесът се удължава с 1-2 месеца поради необходимостта от сключване на Договор за изкупуване.

Изграждането и присъединяването на фотоволтаична система с мощност от 30kW обикновено отнема около 6 месеца. Въпреки това, този период може да варира в зависимост от специфичните изисквания и сроковете, определени от конкретната Общинска администрация и ЕРП.