Собствена консумация над 20kW​

Узаконителен процес
1 седмица
1 седмица

1. Предварително проучване

Това включва изготвяне на концептуален проект, представяне на предварителна оферта и анализ на инвестиционните възможности.

2. Уведомление за изграждане към ЕРП

Ние съдействаме на нашите клиенти с изготвянето на уведомление с техническите данни за централата до местното ЕРП.

издава се при подаване на Уведомление
издава се при подаване на Уведомление

3. Допълнително споразумение

След полученото искане, ЕПР издава Допълнително споразумение към вече сключен договор за достъп и пренос. Споразумението включва информация относно:

  • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
  • технически изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електроинсталацията на клиента
1 месец
1 месец

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за получаване на виза за проектиране на ФЕЦ до главния архитект на съответната общинска администрация.

6 седмици
6 седмици

5. Технически проект

Според допълнителното споразумение, получената виза за проектиране и проведеният оглед на обекта, проектантите от “Солар ОН БГ” съставят технически проект на фотоволтаична електроцентрала, който включва електрическа и конструктивна част.

1 седмица
1 седмица

6. Съгласуване на проект с ЕРП

Изготвеният техническият проект се представя за одобрение от местното ЕРП.

7. Съгласуване на проект с Общинска администрация

След получаването на одобрение от ЕРП, техническият проект се представя за съгласуване с Общинската администрация.

8.Разрешение за строеж

Главният архитект на общината издава разрешително на базата на одобрения проект.
1 седмица
1 седмица

9. Договор за изграждане на ФЕЦ

След анализ на техническата документация и сключено Допълнително споразумение с ЕРП, се съставя и подписва договор между клиента и “Солар ОН БГ” за доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ.
съгласно Договор
съгласно Договор

10. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В “Солар ОН БГ” поддържаме на склад всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите проекти така, че оборудването за Вашата фотоволтаична електроцентрала да бъде налично в момента на подписване на договор с нас.

11. Уведомление за извършен монтаж

След завършване на процеса на изграждане, клиентът подава уведомление до ЕРП и декларация до Главния архитект, потвърждавайки, че инсталацията е вече в експлоатация и е изпълнена в съответствие с техническата документация.