Продажба на енергия, централи до 30kW

Узаконителен процес
1 седмица
1 седмица

1. Предварително проучване

Това включва изготвяне на концептуален проект, представяне на предварителна оферта и анализ на инвестиционните възможности.
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ:

  • УПИ в регулация
  • масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество
1 седмица
1 седмица

2. Искане за проучване на условията за присъединяване

Предоставяме съдействие на клиентите при изготвянето на заявлението.
Необходими документи:

  • искане по образец
  • копие на скица на имота
  • копие на документ за собственост/право на ползване
2 седмици
2 седмици

3. Становище за присъединяване

След получаване на искане, ЕПР издава Становище относно присъединяването на производител към разпределителната мрежа. В него е включена информация за разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ и местоположението на точката за присъединяване на ФЕЦ.

1 седмица
1 седмица

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за получаване на виза за проектиране на ФЕЦ до главния архитект на съответната общинска администрация.

2 месеца
2 месеца

5. Технически проект

Според допълнителното споразумение, получената виза за проектиране и проведеният оглед на обекта, проектантите от “Солар ОН БГ” съставят технически проект на фотоволтаична електроцентрала, който включва електрическа и конструктивна част.

2 седмица
2 седмица

6. Съгласуване на проект с ЕРП

Изготвеният техническият проект се представя за одобрение от местното ЕРП.
2 седмици
2 седмици

7. Съгласуване на проект с Общинска администрация

След получаването на одобрение от ЕРП, техническият проект се представя за съгласуване с Общинската администрация.

1 месец
1 месец

8. Разрешение за строеж

Главният архитект на общината издава разрешително на базата на одобрения проект.
1 месец
1 месец

9. Договор за присъединяване

Подава се искане на Договор за присъединяване до местното ЕРП. В заявлението се описват техническите изисквания за присъединяване на ФЕЦ, както и размерът на таксата за присъединяване. Необходимите документи включват копие на Разрешение за строеж и попълнено искане по образец.

1 седмица
1 седмица

10. Договор за изграждане на ФЕЦ

След анализ на техническата документация и сключено Допълнително споразумение с ЕРП, се съставя и подписва договор между клиента и “Солар ОН БГ” за доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ.
съгласно Договор
съгласно Договор

11. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В “Солар ОН БГ” поддържаме на склад всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите проекти така, че оборудването за Вашата фотоволтаична електроцентрала да бъде налично в момента на подписване на договор с нас.

2 седмици
2 седмици

12. Заявление за извършен монтаж

След завършване на процеса на изграждане, клиентът подава Заявление за извършен монтаж до ЕРП. Необходимите документи включват:

  • попълнено заявление по образец
  • декларация от фирмата, извършила строително-монтажните работи
  • декларация от инженерен конструктор
  • протоколи и сертификати за оборудването
  • протокол за заземление.
2 седмици
2 седмици

13. Констативен протокол и Декларация

След получаването на Заявление за извършен монтаж, се уговаря среща с комисията, която извършва оглед на обекта с цел да се установи неговата годност за включване към електрическата мрежа. След провеждането на огледа, ЕПР издава протокол, с който се удостоверява годността на централата за ползване, съгласно чл. 147, ал. 2, т. 14 от ЗУТ. След монтирането на табло с измервателна техника, ЕРП съставя Декларация, като копие от нея се предоставя на клиента.

2 седмици
2 седмици

14. Договор за изкупуване

Срокът на прилагане на преференциалната цена за изкупуване на електричество е до 31.12.2035 година. След тази дата, електричеството се продава на свободния пазар. Паралелно с това се изготвя и подписва Договор за балансиране.
1 седмица
1 седмица

15. Искане за включване

След инсталирането на необходимото табло, ЕРП издава заповед за присъединяване на ФЕЦ към електрическата мрежа. След това, ние пускаме ФЕЦ в експлоатация.

1 седмица
1 седмица

16. ФЕЦ произвежда и отдава електричество в мрежата

Клиентът издава месечни фактури за произведеното електричество към  ЕРП въз основа на месечните протоколи, които са издадени от ЕРП. На всеки 10 месеца производителят подава Заявление към АУЕР за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми енергийни източници.