Европрограми за фотоволтаични системи 2024 за домакинства

Европрограми за фотоволтаични системи 2024 г. са вече факт! С нарастващия интерес към екологично чистата енергия и устойчивото развитие, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост скоро ще стартира нова програма за Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата. Това е отлична възможност да инвестирате в чиста енергия и да намалите разходите си за електричество.

Критерии за Кандидатстване

Основни изисквания

Програмата е насочена към български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България. Кандидатите трябва да са собственици на еднофамилна къща или апартамент в многофамилна жилищна сграда. Важно е имотът да бъде основно жилище на кандидата и да не е свързан с търговска организация или юридическо лице с нестопанска цел.

Кандидатите трябва да притежават минимум 51% от идеалните части на имота. Ако делът е под 51%, е необходимо писмено съгласие от съвместните притежатели. За апартаменти в многофамилни сгради, трябва съгласие на минимум 67% от собствениците.

За да се квалифицират, домакинствата трябва да използват неефективни топлоизточници, като печки, котли, камини или твърдо гориво (дърва/въглища). Също така, трябва да предоставят доказателство за консумация на електроенергия за поне шест месеца преди кандидатстване.

Кандидатите трябва да разполагат с необходимите строителни разрешителни за инсталирането на соларната система и да нямат неплатени местни данъци и такси за имота.

Условия за кандидатстване за европрограми за фотоволтаични системи 2024 г.

Вижте какви са условията за кандидатстване, на които трябва да отговаряте, ако искате да кандидатствате по Европейската програма:

 • Кандидатът трябва да бъде физическо лице, което може да бъде български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ и да обитава собствено жилище – еднофамилна сграда или жилище в многофамилна сграда.
 • Кандидатът трябва да бъде собственик на жилището, за което кандидатства. Ако кандидатът притежава по-малко от 51% идеални части от жилището, е необходимо да има писмено съгласие от другите собственици. При случай на собственост в многофамилна сграда, кандидатът трябва да има и съгласието на етажната собственост.
 • Постоянният адрес на кандидата трябва да съвпада с адреса на жилището, за което кандидатства.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на съответната община.
 • Не трябва да има регистриран търговец в Търговския регистър или регистрирано юридическо лице с нестопанска цел на адреса на жилището.
 • Жилището, за което се кандидатства, трябва да се използва само за жилищни нужди.
 • В жилището трябва да се използва неефективен източник на топлинна енергия, като печка, котел, камина и др., работещ на твърдо гориво като дърва, въглища и други.
 • За жилището е необходимо да се е употребявала електрическа енергия поне 6 месеца преди кандидатстването.
 • Да са заплатени всички местни данъци и такси за недвижимия имот, върху който ще бъде монтирана инсталацията или системата.
 • Трябва да се представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или документи за вече доставената и монтирана инсталация. Тези документи трябва да включват ценовите параметри на доставката и монтажа, както и техническите параметри, които отговарят на минималните изисквания.
 • Ако фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана в многофамилна жилищна сграда, трябва да бъде предоставено разрешително за строеж.

 Финансиране

Програмата финансира фотоволтаични системи с мощност до 10 kW.

Безвъзмездно финансиране на фотоволтаични системи е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Домакинствата, които са получавали помощи за отопление през предишния отоплителен сезон, могат да се квалифицират за пълно финансиране на фотоволтаична система с мощност до 10 kW.

Обхват на Програмата

Програмата предвижда разпределяне на около 240 млн. лв., от които 140 млн. представляват безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, докато останалите 100 млн. лв. са от национално публично и частно съфинансиране. Най-голяма част от тези средства – около 200 млн. лв. – се предвиждат за втората мярка, свързана с изграждането на фотоволтаични системи до 10 kW. Очаква се около 9500 домакинства да получат подкрепа от тези средства, като Министерството на енергетиката определя, че поне 4000 от тези домакинства трябва да бъдат сред тези, които са получили помощи през последния отоплителен сезон.

Процедура за Кандидатстване

Проучване и изготвяне на Идеен проект и възвращаемост на инвестицията.

Първо се изготвя Идеен проект с изчисления на производителността и 3D визуализация, с който проверяваме възможностите за големината на изграждащата се фотоволтаична инсталация и количеството произведена енергия. Проверяваме възможната фотоволтаична инсталация, да не надхвърлят нуждите и Ви информираме за всички детайли. (ще получите въпросник за попълване)

Изготвяне на Оферта за монтаж на фотоволтаична електроцентрала.

На база Идейния проект и вашите нужди, изготвяме оферта включваща цена и срокове за доставка и монтаж на фотоволтаичната система. Като Лицензирана фирма за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, Ви гарантираме, че доставеното оборудване (фотоволтаични панели, фотоволтаични инвертори и батерии, фотоволтаична конструкция и аксесоари) и направения монтаж, отговаря на всички изисквания на Програмата за безвъзмездно финансиране на фотоволтаици за физически лица до 15 000лв.

Консултации и Техническа Подготовка

Следващата стъпка е изготвяне на Проектно становище – част Електро и Конструктивно становище – част Конструкция от архитект-конструктор и електроинженер. Подготовка на необходимите технически документи (схеми, указания, чертежи, математически пресмятания и други), които да отговарят на изискванията на електроенергийния доставчик.

Уведомяване на Общината и главния архитект

След уведомлението операторът ще ви предостави добавка към договора за достъп и пренос на енергия с техническите изисквания за свързване на фотоволтаичната система.

Заявление за Строително Разрешение

НЕ СЕ ИЗИСКВА за еднофамилни сгради.

Подготовка на документацията за кандидатстване, изискуема от Програмата за финансиране на фотоволтаици.

 • Документ за гражданство или статут на постоянно пребиваващ.
 • Документ за собственост на имота.
 • Декларация за съгласие от съсобственици (ако е приложимо).
 • Решение на етажната собственост (ако е апартамент).
 • Удостоверение за основно жилище.
 • Фактури за електроенергия за последните 6 месеца.
 • Разрешение за строеж – не се изисква за еднофамилни сгради
 • Оферта за доставка и монтаж от лицензирана фирма
 • Технически параметри на инсталацията.
 • Фотографии на съществуващите топлоизточници.

Кандидатстване в ИСУН2020

Процесът на кандидатстване се осъществява изцяло в дигитална среда чрез платформата ИСУН2020. Първо се създава профил в системата, след което се попълва формата за кандидатстване и се прикачват необходимите документи. Предлагаме ние да водим и проверяваме цялата документация от самото начало до края, вкл. създаване на профил и входирането ѝ в ИСУН2020. Имайте в предвид, че когато контролния орган започне проверката на документация ще започне да задава въпроси, на които трябва да се отговаря качествено и в срок и ние ще направим всичко това вместо вас. При неспазване сроковете или неправилен отговор е много вероятно да ви бъде отказано финансиране.

Какво предлагаме?

Процесът на кандидатстване за европрограми за фотоволтаични системи 2024 г. и изготвяне на всички необходими документи може да бъде сложен и времеемък. Нашият екип от специалисти е готов да ви помогне във всяка стъпка от този процес. Освен с проектирането и изграждането на вашата фотоволтаична инсталация, ние можем да се заемем с подготвянето и внасянето на всички документи, като същевременно гарантираме, че те отговарят на всички изисквания на програмата. Това ще ви спести време и усилия, като същевременно увеличи шансовете ви за успешно кандидатстване и получаване на финансиране.

Програмата предоставя значителни възможности за финансиране на соларна системи и слънчеви системи за гореща вода. Въпреки че процесът изисква изпълнение на специфични изисквания, ползите от преминаването към зелена енергия са значителни. Повишената енергийна ефективност ще доведе до намаляване на сметките за електроенергия и ще допринесе за устойчивото развитие на домакинствата.

Следете ни за новостите около програмата, за да сте в крак с последните промени и да можете да вземете най-информираните решения за подобряване на енергийната ефективност на вашия дом.

Очаква се при този прием интересът да бъде значителен и максималният брой кандидати да бъде достигнат бързо. За успешно финансиране е от съществено значение навременното подготвяне на документацията и бързата реакция при кандидатстване.

Свържете се с нас днес, за да научите повече и да започнем вашия проект за чиста енергия!

Телефон: 0893 556 772
Имейл: [email protected]

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка