Как да узаконим фотоволтаична система за производство на електроенергия?

Планирате да инсталирате фотоволтаична система за производство на електроенергия? Добрата новина е, че за системи до 30 kW в урбанизирани територии процедурата е облекчена и не изисква технически проект. Необходимо е само да разполагате с изрядна документация и имотът да е присъединен към ЕРП. За инсталиране на системата към съществуващи сгради (на покрив или фасада), е необходимо те да имат разрешение за ползване (Акт 16).

Необходими документи за издаване на разрешително за строеж на ФЕЦ до 30 kW:

 • Конструктивно становище: изготвя се от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Включва описание на обекта, място на монтаж, конструктивни спецификации и препоръки относно конструкцията.
 • Електротехническо становище: изготвя се от инженер-проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съдържа подробни данни за фотоволтаичния генератор, електротехнически спецификации на централата и изисквания за монтажа.

Документи за присъединяване към електроразпределителната мрежа (ЕРП):

 • Скица на имота с виза за проектиране на бъдещата фотоволтаична централа, получена от главния архитект на общината.
 • Становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа.
 • Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на общината след съгласуване на цялата проектна документация (електротехническо и конструктивно становище) с присъединяващото ЕРП.

Етапи за присъединяване към ЕРП:

 1. Подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община.
 2. Подаване на искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа. Подава се в ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН) като се прилагат нотариален акт на имота, копие от лична карта, срока за становище е 1 месец.
 3. Изготвяне на необходимите инженерни становища след като получите готовата виза за проектиране и становище за присъединяване.
 4. Подава се искане за разрешение за строеж в съответната община с изброените по-горе документи.
 5. Строеж на фотоволтаичната централа и съгласуване на становищата с разпределителното дружество.
 6. Подаване на заявление за договор за присъединяване към съответното ЕРП.
 7. Пускане на 72-часови проби на централата, контролирани от ЕРП.
 8. Подава се искане за изкупуване на енергия, паралелно с изграждането.
 9. Последната стъпка е подаване на искане за пускане под напрежение след приключване на изграждането.

След присъединяване на фотоволтаичната система към електропреносната мрежа и въвеждането ѝ в експлоатация, е необходимо да се спазват следните стъпки за отчитане на произведената енергия:

 • Отчитане към АУЕР:
  Производителите на електроенергия са длъжни да подават данни за произведената енергия към АУЕР. Актуална информация за необходимата документация и процедури може да намерите на: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/24738
 • Месечни справки към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“:
  Всяка фотоволтаична централа е длъжна да подава месечни справки към Фонда. Справките съдържат информация за произведената и/или потребена електроенергия. Към тях се прилагат и платежни документи за внесените такси.
 • Заплащане на 5% от нето приходите към Фонда:
  Производителите на електроенергия са длъжни да заплащат 5% от нето приходите си към Фонда. Плащането се извършва ежемесечно. Повече информация за Фонда и за начина на плащане може да намерите на: https://www.fses.bg/

Спазването на горните стъпки е необходимо, за да може произведената от вашата фотоволтаична система енергия да бъде правилно отчетена и да се избегнат санкции.

Процедура за присъединяване на ВЕИ производители към различните ЕРП-та

Процедурата за присъединяване е сходна при трите електроразпределителни дружества. Всяко от тях има своите изисквания и необходими документи за присъединяванети на фотоволтаични системи по реда и условията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Стъпки и необходими документи за присъединяване на ВЕИ към:

Разлики при присъединяване на мрежови фотоволтаични системи над 30 kW към електроразпределителните дружества (ЕРП)

Проектната документация за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи (ФЕЦ) над 30 kW към електроразпределителните дружества (ЕРП) се отличава с някои ключови разлики, сравнено с документацията за ФЕЦ под 30 kW. Основната разлика е изискването за идеен проект. При ФЕЦ над 30 kW е необходимо да се представи идеен проект при подаване на искане за проучване за присъединяване към ЕРП. Идейният проект описва в общ вид инвестиционното намерение и задава параметрите на бъдещата система.

Важно е да се отбележи, че за разлика от по-малките системи, при ФЕЦ над 30 kW електроразпределителните дружества не са задължени да извършат присъединяване към мрежата.

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка